Започна двадесет и втората международна научна конференция УНИТЕХ, организирана от Технически университет – Габрово, в която учени от страната и чужбина представят своите разработки и постижения. На официалното откриване присъстваха ректорът на ТУ – Габрово проф. Илия Железаров, зам.-кметът на Община Габрово Невена Минева, областният управител Кристина Сидорова, директори на институти на БАН, ректори на български университети, учени от страната и чужбина и представители на бизнеса.

В поздравлението си към организаторите и участниците в конференцията Невена Минева подчерта важното значение на приложната наука – призвана  да променя живота на хората в позитивна посока, особено в последните години, в които се нуждаем средата около нас да бъде по-енергийноефективна, по - климатично неутрална, по-интелигентна, по-зелена, по-устойчива. „Убедена съм, че научната общност има отлично функциониращи платформи за представяне и обмен на разработки и достижения, както и че разполага с високотехнологично оборудване. Пожелавам Ви те да се надграждат, да се обогатяват и да са на Ваше разположение, за да подпомагат работата Ви. Вярвам, обаче, че е необходимо да бъдат изградени и ефективни партньорства с бизнеса у нас и извън страната, за да бъде инженерната наука в полза на хората и да подобрява качеството на живот на всички нас.“ – допълни още зам.-кметът на Община Габрово.

Престижният научен форум привлича през тази година учени от университети от Сърбия, Словакия, Гърция, Чехия, Литва, Босна и Херцеговина, Турция и Украйна. Представени са  общо 60 научни публикации, а в сборник след двойно рецензиране са публикувани 134 научни доклади в 19 тематични секции.

По традиция УНИТЕХ се открива с пленарен доклад, който в настоящото двадесет и второ  издание беше на тема „Съвременни лазери и техните приложения в промишлеността“, представен от доц. д-р Станислав Немечек от Университет на Западна Бохемия, Чехия. Конференцията продължава през деня със заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

Програмата на международната научна конференция включва и семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и семинар по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“ с водеща организация Технически университет – Габрово, посветен на връзката между индустрията и науката.

В рамките на научния форум ще се проведе и информационен ден по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“.