На 10.08.2011г. Община Габрово подаде проектно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”. Това е първият подаден проект, след като на 22.11.2010 г. Министерство на околната среда и водите отправи покана до 12 потенциални бенефициенти за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Костенец (Самоков), Добрич, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог и Ямбол”, като крайният срок за предаване на проектните предложения е 31.08.2011г.

Проектът на Община Габрово „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” решава комплексно проблемите със съществуващото сметище като предвижда: Реконструкция на клетката за депониране - площта за депониране е обособена в една клетка и е разделена на два експлоатационни участъка; Изграждане на стопански двор; Изграждане на площадка за открито компостиране; Изграждане на площадка за сепариране на отпадъци; Инсталация на модулна пречиствателна станция; Инсталация на съоръжение за обезвреждане на депонийния газ; Поставяне на ограда; изграждане на зелен пояс; изграждане на мониторингови сондажи; Изграждане на площадкова ВиК мрежа; площадково електрозахранване; изграждане на експлоатационен и контролни пътища; Изграждане на външно водоснабдяване и външно електроснабдяване и др.

Общите инвестиционни разходи за реализацията на проекта са изчислени на 35 387 000 лв., от които за финасиране по Оперативна програма "Околна среда" се кандидатства за сумата от 32 020 940 лв., а 3 366 060 лв. ще бъде собственото участие на двете общини, които ще ползват бъдещото регионално депо – Габрово и Трявна.

Подаденото проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е резултат от реализирания проект за Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: «Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна» за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда", в рамките на който бяха подготвени следните проектни документи: Прединвестиционно проучване; Анализ разходи и ползи; Морфологичен анализ; Работен технически проект; Комплексно разрешително (все още в процес на издаване от ИАОС); Формуляр за кандидатстване по настоящата процедура; Тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.

Очаква се в началото на следващият месец, МОСВ да разгледа проектните предложения и да излезе със становище по тях.

Седенкарска обредност в Етъра
11 август 2011
Село Здравковец беше домакин на палатковия лагер в конкурса на "Узана Поляна Фест"
15 август 2011