В периода 28-29 октомври 2021 г. Областен информационен център - Габрово съвместно с Териториалния областен офис-Габрово на Национална служба за съвети в земеделието проведоха изнесени приемни в градовете Трявна и Севлиево. Близо 50 посетители на мобилния щанд получиха актуална информация за възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Основният интерес по време на приемните беше насочен към отворените и предстоящи подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-202 г. До края на годината е планирано да стартират подмерките 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Младите земеделски стопани ще бъдат подкрепени с по 25 000 евро за създаване и развитие на стопанствата си, а с по 15 000 евро ще бъдат финансирани малките съществуващи земеделски стопанства. Отворената до 22 февруари 2022 г. подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  ще подкрепя инвестиционни мерки на земеделски производители, допринасящи до по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка и др.

Изнесената приемна бе място, където да се получи информация относно актуалната процедура, насочена към неправителствените организации - “Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Целите на процедурата са изграждане на устойчиво партньорско управление с гражданите и бизнеса, както и открито и отговорно управление. Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17.01.2022 год. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 60 000 лв., като по тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

“Чрез такива изнесени приемни, успяваме да достигнем със сигурност до повече хора. В работата си с експертите на Националната служба за съвети в земеделието, успяхме да се запознаем със земеделските производители в областта. Съвместната ни приемна е повод за бъдещи общи инициативи, чрез които младите хора от региона да опознаят местните земеделски стопанства.” коментира Пенчо Койчев – експерт “Комуникация, информация и логистика” към Областен информационен център – Габрово.

Всички посетители на изнесените приемни получиха рекламни и информационни брошури по актуалните процедури, изготвени от екипа на центъра.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

XIII регионален музикално-фолклорен онлайн конкурс „Златен славей” 2021 г.
1 ноември 2021
Местният парламент подкрепи Стратегията за устойчиво развитие на туризма за следващите 6 години
1 ноември 2021