Дирекция „Социално подпомагане“ информира лицата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., че могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 09.11.2021 г. до 23.11.2021 г. включително по един от следните начини:   

1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);   

2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;

3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:dsp-gabrovo@asp.government.bg

В сайта на Агенция за социално подпомагане - рубрика „Коронавирус COVID - 19“ е публикувана „Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от АСП в условията на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка“ - https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi-predostavyani-ot-agentsiya-za-sotsialno-podpomagane

Информация за електронните адреси на Дирекциите „Социално подпомагане“ може да намерите в рубриката „Контакти“- https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от април 2021 г. до 2021 г.

Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през декември 2021 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена.

 Към заявлението-декларация се прилага следните документи:

Документи за доходи от:
     - трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
     - извършване на услуги с личен труд;
     - дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
     - стипендии;
     - други доходи.

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

Лицата, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 30 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2021 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставено служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление.

 

„Музейно училище“ проведе двудневен семинар, привлича и българите зад граница
10 ноември 2021
Заповядайте на предизборен дебат на 11.11 в 11:11ч., сцената на ул. "Радецка"
10 ноември 2021