Съдействието и подкрепата на родителите е от ключово значение за успеха на превантивната работа. Ето защо в началото на 2021 година Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово проведоха онлайн анкетно проучване сред  родители от габровскa облст, за да проверят техните нагласи към проблема с употребата на психоактивни вещества от деца и младежи, както и да измерят нуждите от допълнителна информация по темата. 

В проучването се включиха общо 523 човека от цялата област, като най-много родители, попълнили анкетата, са от град Габрово – 81%.  90,2% от всички участвали са от женски пол. 66,7% от анкетираните са с висше образование. По - голямата част от анкетираните – 57,9%, са на възраст между 35-44 години.

За първи път такова проучване е проведено през 2015 година, като данните от двете изследвания имат близки резултати и показват, че използването на наркотични вещества се приема за вредно и опасно. Освен, че не одобряват тази практика, 43,2% от анкетираните родители определят употребата като най-важен проблем, засягащ младите хора.

Родителите отговарят, че са запознати с наркотичните вещества и разговарят с децата си по темата – най-вече за тютюнопушенето (94,6%), употребата на алкохол (89%) и употребата на марихуана (79,8%). Част от тях са на мнение, че са достатъчно запознати, но 70% изявяват готовност да участват в допълнителни семинари и сесии по темата. Данните посочват известна толерантност, която респондентите проявяват към употребата на вещества с широко обществено ползване като тютюневи цигари, алкохол, енергийни напитки, наргиле, както и към тяхното изпробване. Такива данни отчитат отговорите, посочени предимно от родителите на  по-големите ученици /възрастова група/. Част от родителите са по-склонни да приемат еднократната употреба на марихуана като по-слабо рискова за децата им в сравнение с честата употреба на тютюневи цигари. Родителите на малки деца са по-критични, дори да имат и дете в тийнейджърска възраст.

Открива се известно противоречия между отговорите, които респондентите дават за младите хора като общност и тези, които касаят конкретни собствените им деца. Висок процент от анкетираните родители са на мнение, че младите хора в града употребяват различни видове наркотични вещества. Въпреки това 68,7% отговарят, че синовете и дъщерите им оценяват използването на наркотични вещества като нередно. Все пак те признават, че младежите са склонни да подценят употребата, когато тя не води до преки сериозни последствия. Въпреки изразените негативни нагласи, данните сочат, че близо 40% от родителите потвърждават, че децата им имат достъп до алкохол в домовете си. Този процент е нараснал два пъти от предходното проучване през 2015 година. Родителите посочват училището като важна институция, която трябва да говори за проблема с наркотиците и в този смисъл да осъществява превенция сред младите хора.

         Изводът, който може да се направи е, че изграждането на нагласа към здравословен начин на живот, отхвърлящ употребата на наркотични вещества и рисково поведение, зависи от знанията, примера и възпитанието на младежите в семейството, училището и общността, с активното участие на обществените институции, които отговарят за превантивните политики и инициативи.

         Анализирайки резултатите от проведените две проучвания и отчитайки категоричния извод, че родителите са ключов фактор в ограничаване на причините за рисково поведение у децата и в изграждането на техните позитивни нагласи към здравословния начин на живот, Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово  разработи Програма за ограничаване на употребата на психоактивни вещества от подрастващи и младежи именно чрез активно включване на родителите в превантивни дейности – „Активни родители“. Насочена изцяло към родителите, тя ще работи за повишаване на тяхната ангажираност в превенцията на различните видове рисково поведение, повишаване на знанията им за застъпничеството като форма за въздействие, за ролята на родителя в процеса на изграждане на идентичност при юношите, и влиянието, което оказва семейната среда върху формирането на личността и поведението на младия човек, повишаване на знанията на родителите за различните видове психоактивни вещества, развиване на умения за ранно разпознаване на рисковото поведение и знания за симптомите, подсказващи евентуална употреба на ПАВ и др. Програмата получи одобрение, съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, и нейното реализиране ще стартира в началото на предстоящата учебна година.

Подробният анализ на резултатите от проучването може да намерите ТУК

ВиК Габрово уведомява
2 август 2021
144 ГОДИНИ ОТ ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ - НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ - ПРОГРАМА
2 август 2021