Как да прилагаме принципите на енергийната ефективност в своя град:
Опитът на една община на интелигентната енергия

Община Габрово е една от българските общини с най-голям опит в областта на интелигентното използване на енергията. През последните 15 години Oбщината пое задължението и отговорността да работи упорито за повишаване на енергийната ефективност и да стане община на интелигентната енергия.

В Общината е създадено звено за управление на енергията, състоящо се от представители на различни отдели, което работи с голям брой вътрешни и външни потребители, като училища, енергийни доставчици, банки и други. Няколко общински специалиста са преминали обучение по Общинско енергийно планиране и управление.

Звеното за управление на енергията е създало и поддържа Общинска енергийна информационна система за следене на енергийното потребление в общинските сектори, групи и обекти. Базата данни обхваща всички общински обекти и консумацията в тях от 1999 г. досега.

Общината разработва енергийни програми, в които определя дългосрочни цели, въз основа на които се разработват краткосрочни планове за действие и инвестиционни програми.

В община Габрово беше създадена първата демонстрационна зона по енергийна ефективност и бяха изпълнени редица демонстрационни проекти в болница, училище, административна, жилищна и производствена сграда, топлофикация и системата на уличното осветление. Резултатите от тези проекти бяха широко популяризирани сред останалите български общини.

Община Габрово участва, като пилотна община в редица международни проекти за повишаване на енергийната ефективност.
Повишаването на съзнанието на гражданите е също постоянно на първо място в дневния ред на Габрово и регулярно се провеждат информационни дейности или кампании за и с различни целеви групи. В рамките на общинската администрация беше създаден Информационен център за енергийна ефективност - www.ee-infocenters.net, който предоставя актуална информация за възможни технически и организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност от специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и международни програми; добри практики и примери за успешно реализирани проекти и др. Организираните в края на октомври 2008 г. Общински дни на интелигентната енергия могат да бъдат разглеждани, като връхна точка на политиката на Община Габрово за повишаване на информираността на населението и на представителите на малкия и средния бизнес в общината по отношение на енергийната ефективност.

И международното признание за отличната работа и постигнатите резултати дойде, когато независимото международно жури за наградите на конкурса МОДЕЛ за 2008 г. реши да създаде нова категория, за да отличи Габрово, като „Най-добра пилотна община МОДЕЛ”. На 9 февруари 2009 г. Майкъл Кук, председател на журито, а също и общински съветник в Лестър, Великобритания и заместник председател на „Енержи-Сите”, връчи отличието на престижна церемония, която беше част от Европейската седмица за устойчива енергия.

Община Габрово е сред основателите на oбщинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия” и един от най-активните й членове. Общината винаги е била в ръководството на мрежата, като няколко години е била председател и заместник председател на Управителния съвет. Освен в конкурса на проекта МОДЕЛ, Община Габрово се е класирала три пъти на годишните конкурси на „ЕкоЕнергия”.

Източник: Eлектронен бюлетин на общинската мрежа за енергийна ефективност