„Програма за опазване на околната среда на Община Габрово, за период 2016-2020г., като неразделна част от нея са „Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“, за периода 2016-2020г., „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Габрово“, за периода 2016-2020г. и Пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за КАВ, за периода 2016-2020г. за г., като същата е приета с Решение №218/24.11.2016г. на Общински съвет – Габрово.

 

·  „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово“, с период на действие 2016-2020г., разработена в съответствие с чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

 

Неразделна част от Програмата  са:

 „Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“,  с период на действие 2016-2020г, която е разработена в съответствие с изискванията на чл.57 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е съобразена с Националния план за управление на отпадъците, с период на действие 2014-2020г. и ‘‘Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“ разработени от Министерство на околната среда и водите.

 

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Габрово, с период на действие 2016-2020г. е разработена в изпълнение на чл. 26, ал.1  от Закона за почвите

 

Пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за КАВ, за периода 2016-2020г.. е разработен на база писмо с изх.№08-00-628/25.04.2016г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) до Община Габрово, за спазени изискванията на Приложение №8 от Наредба № 12 за нормите за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ. бр. 58 от 30.07.2012)., в частта за индикативни измервания (измервания на случаен принцип) и постигнато качество на атмосферния въздух, отговарящо на изискванията на законодателството.

Протокол от заседание на Работна група определена със Заповед № 1383/07.07.2015г. и Заповед № 1801/24.08.2015г.  на Кмета на Община  Габрово, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от Закона за опазване на околната среда, чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и чл.26, ал.1 от Закона за почвите.

Протокол от заседание на Програмен съвет, определен със Заповед № 1387/12.07.2016г. на Кмета на Община  Габрово.

И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) (в съответствие с изискванията на чл. 8а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми) на Програма за управление на отпадъците на община Габрово 2016г. – 2020г.

Решение за ЕО на Програма за управление на отпадъците на община Габрово 2016г. – 2020г на РИОСВ – В. Търново

Решение на Общински съвет Габрово.

 

 

 

 

 

Програма за опазване на околната среда на Община Габрово, 2023 - 2027г. Анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния статус на населението в град Габрово през 2015 година