В поредица от информационни срещи в Дряново, Трявна и Севлиево, в дните 10, 11 и 12 май 2016 г. експертите на Областен информационен център – Габрово представиха процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и очакваните до края на годината възможности за финансиране на инициативи за бизнеса с европейски средства.

Присъстващите бяха запознати с очакваните цели и резултати по схемата, условията за допустимост на кандидатите, допустимите дейности и разходи, реда за подаване и оценяване на проектните предложения.

Актуалната процедура предоставя възможност на бизнеса за осигуряване на добри и безопасни условия на труд, насърчаване на географската мобилност, ефективни и гъвкави форми за организация на работното време и управление на човешките ресурси.

В рамките на събитията експертите на центъра отговориха на множество въпроси, зададени от страна на присъстващите. За по-специфичните те бяха насочени да посетят предстоящата във Велико Търново на 17 май 2016 г. информационна среща на Управляващия орган на ОПРЧР, както и да отправят питане в рубриката „Въпроси и отговори“. Споделено бе, че процедурата е дълго чакана и интереса на бизнеса към нея е особено голям.

Представени бяха очакваните за отваряне до края на 2016 г. процедури, насочени към бизнеса по всички оперативни програми. Акцентирано беше и върху възможностите на информационната система ИСУН 2020 и ползите от подаването на проектните предложения по електронен път.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Нов екип в Областен информационен център – Габрово