Възможностите на ОП „Добро управление“ като основен инструмент за постигане на успешна административна реформа и електронния подход в разработка на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020 бе тема на информационна среща, която се проведе в офиса на Областен информационен център – Габрово на 28 януари 2016 г. На събитието присъстваха студенти от специалност „Публична администрация“ на Технически университет – Габрово.

Интерес за бъдещите административни служители представляваха допустимите дейности по процедури на ОП „Добро управление“, които ще доведат до намаляване на административната тежест за гражданите, чрез преминаване от пилотно към масово използване на електронни административни услуги в общините; въвеждане на електронна здравна карта за по-строг контрол в разходването на средствата; внедряването на електронни системи и обслужване в съдебната система на всички нива за осъществяването на ефективен контрол и повече прозрачност.

Основни стъпки, които едно проектно предложение трябва да премине за да достигне до финансиране и реализация на заложените цели и дейности, бяха тема на втората част от информационната среща. Целта на презентацията бе студентите да придобият знания относно разработването на проектни предложения.

В провелата се дискусия, в края на информационната среща, като успешна бе определена новата информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/, чрез която по електронен път ще се осъществява кандидатстването и отчитането на проекти по оперативните програми на ЕС за България в програмен период 2014 -2020.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.