Договор за продължаване работата на Областния информационен център (ОИЦ) подписаха кметът на Община Габрово и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Новото споразумение е до 31 декември 2018 г., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 315 000 лв. Включени са разходи за персонал, за услуги и материали, за извършване на същинската дейност, както и за поддръжка и ремонт на офисните помещения.

Центърът в Габрово е част от националната мрежа от 27 подобни центъра, като в него работят трима експерти. Дейността им включва провеждане на информационни събития за програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове, разпространяване на добри практики и рекламни материали, работа в сътрудничество с управляващите органи на оперативните програми, с медиите и с други мрежи за информация на Европейския съюз (ЕС).

Идеята е да се повиши информираността на жителите на Габровска област, достъпността до информация и популяризиране на възможностите, които EС предоставя през програмен период 2014-2020 г.

По проекта ще бъде изработено печатно издание „5 години ОИЦ – Габрово“. Предвидени са годишно по две публични информационни събития на територията на всяка от общините в областта, две събития с медиите, както и участие в поне една обща кампания на националната мрежа от центрове. ОИЦ – Габрово ще продължи да реализира ежегодно събитие на значима тема с национално и международно признати лектори.

Областен информационен център – Габрово е създаден по проект на Община Габрово „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 г. Проектът бе реализиран в периода 12 юли 2011 г. - 12 декември 2015 г. Повече новини и информация за дейността на ОИЦ е публикувана на http://gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:312.