Община Габрово внесе проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. за продължаване работата на Областния информационен център (ОИЦ), който е част от националната мрежа от 27 подобни центъра. Срокът за подаване на предложения приключи на 21 декември.

Проектът има за цел да се повиши информираността на жителите на габровска област, достъпността до информация и популяризиране на възможностите, които Европейският съюз (ЕС) предоставя през програмен период 2014-2020 г.

Идеята е центърът да продължи да провежда информационни събития за програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове, да събира и разпространява добри практики и рекламни материали, да работи в сътрудничество с управляващите органи на оперативните програми, с медиите и с други мрежи за информация на ЕС.

По проекта ще бъде изработено печатно издание „5 години ОИЦ-Габрово“. Предвидено е центърът да провежда годишно по две публични информационни събития на територията на всяка от общините в областта, две събития с медиите и да има участие в поне една обща кампания на националната мрежа от центрове. ОИЦ-Габрово ще продължи да реализира ежегодно събитие на значима тема с национално и международно признати лектори.

Срокът за изпълнение на дейностите е 37 месеца. Планираният общ бюджет е в размер на 315 000,00 лв. Включени са разходи за персонал, за услуги и материали, за извършване на същинската дейност, както и за поддръжка и ремонт на помещенията. По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от допустимите разходи.

Областен информационен център – Габрово е създаден по проект на Община Габрово „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 г. Проектът бе реализиран в периода 12 юли 2011 г. - 12 декември 2015 г. Повече новини и информация за дейността на ОИЦ е публикувана на http://gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:312