Община Габрово изготвя списък на сградите в Габрово, които могат да бъдат допуснати за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, обявена преди броени дни. Проведени са срещи, за да се осигури готовността на администрацията да приема заявления за регистриране на Сдружения на собствениците и документи за кандидатстване. Документите ще се приемат веднага след като бъдат разработени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В Областен информационен център – Габрово ежедневно се приемат посетители, на които се предоставя информация за програмата, допустимостта на сградите и стъпките, които трябва да се предприемат за кандидатстване.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще финансира на 100% дейности за енергийна ефективност на сгради, строени по индустриален способ -  едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигнати плочи, едроплощен кофраж с минимален брой от 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение във всички 264 общини на страната. Допустимите за изпълнение дейности по програмата са: конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.); въвеждане на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт и подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата; енергоефективни мерки в асансьорите.

Община Габрово ще проведе допълнително информационна кампания, насочена към допустимите за финансиране по програмата многофамилни жилищни сгради. Към момента желаещите могат да получат допълнителна информация в Областен информационен център – Габрово.

Методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината ще бъдат изготвени от МРРБ до края на месец януари. До тогава представителите на етажната собственост могат да регистрират Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост. За целите на програмата е необходимо да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея.

Регистрацията на Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост е безплатна и се извършва в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Габрово от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден. Преди нея собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост трябва да проведат учредително събрание. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Съгласно разпоредбите на чл. 29., ал. 1 от ЗУЕС, Председателят на управителния съвет (управителят), избран по време на учредителното събрание, в 14-дневен срок от провеждането му внася в Община Габрово Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

Към Заявлението се прилагат следните документи:

 1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адрес в етажната собственост;

 2. Копие от Протокола на учредителното събрание /по образец/, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

 3. Копие от приетото споразумение /по образец/, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

 4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

ВАЖНО! За целите на Програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Образец на Заявлението и другите необходими документи, както и допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на Община Габрово на адрес:  www.gabrovo.bg или на място – в Центъра за информация и услуги на гражданите от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

За удобство на гражданите прилагаме и линк към сайта на МРРБ, където е публикувана брошура, които описват стъпките за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Брошурата можете да видите тук: http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=6068