Бъдещата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе тема на два информационни дни, проведени от Областен информационен център Габрово на 3 и 4 април 2014 г. в градовете Габрово и Трявна.

Събитията бяха посетени от повече от 80 участника – представители на общини, областна администрация, институции в сферата на социалните дейности и услуги, неправителствени организации и медии.

Лектор на информационните срещи бе Зорница Русинова – ръководител на екип към Българо-швейцарска програма за сътрудничество в Министерството на труда и социалната политика и доскорошен заместник-министър в него. Тя запозна присъстващите с предвиденото финансово разпределение на средствата от ЕС за периода 2014 -2020 година. Акцент в представянето бе работния вариант на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. - основните приоритетни оси, информационни приоритети, целеви групи и допустими бенефициенти. Отбелязани бяха новите моменти в програмата спрямо досегашната и начина, по който те ще допринесат за развитието на човешките ресурси в следващите 7 години.

Втората част бе насочена към възможностите за финансиране в сферата на социалните дейности – социални услуги, деинституционализация на деца и възрастни, приемна грижа и финансиране на социални предприятия.

В последвалата дискусия много от участниците споделиха личния си опит от работата по ОП „РЧР“ в програмния период 2007-2013 г., своите препоръки и очаквания към новия програмен период, а именно: облекчаване на административните процедури, електронно кандидатстване и отчитане, използване на опростени разходи, фокусиране върху резултатите и използване на финансови инструменти.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.