С вече близо 20-годишна традиция и опит, общините от „ЕкоЕнергия“ са убедени, че повишаването на енергийната ефективност в сградните фондове има най-сериозен дългосрочен ефект върху енергийните разходи – както на местните администрации, така и на крайните потребители. Все повече се налага впечатлението, че инструментът за ускоряване на обновителните процеси в жилищните и в публичните сгради, и налагането на нови, по-амбициозни норми в сградостроителството, все още не е намерен. Необходимо е да се потърсят нови подходи за решаването на проблема. Местните власти, които са най-близо до гражданите, не могат да останат встрани от обновителните процеси и да служат единствено като посредници за централизирано изпълнение на насърчителните програми.

Те трябва да се включат активно в реалното изпълнение на дейностите – при това по начин, който да има пряко отражение върху средата на обитаване и качеството на живот на българските граждани. За да се случи това е необходимо енергийната ефективност незабавно да бъде изведена като основен приоритет в политиката за устойчиво развитие както на държавата, така и на общините. Вместо да се възприема като допълнение към съществуващата законова и нормативна уредба, вменено от директивите на Европейския съюз, трябва да се осъзнае фактът, че чрез енергийната ефективност се създава допълнителен енергиен ресурс, който е по-евтин и сигурен от всеки друг.

Общините, участващи в „ЕкоЕнергия“, вярват, че за да се преодолее изоставането на страната и местните общности в икономическото им развитие и в частност в областта на енергийната ефективност, се налага да се възприемат значително по-високи цели и ускорени темпове за тяхното осъществяване. Стандартът „нулево-енергийна сграда” трябва да се възприема като непосредствена задача от все повече общини, за да се създадат реални условия за пълното му внедряване преди 2020 година. Плановете за действия за устойчива енергия, разработвани от няколко десетки български общини в рамките на Споразумението на кметовете, са подходящ инструмент за ускореното проникване на този стандарт.

Той трябва умело да се използва от националните и местните власти, както и от всички професионални общности, ангажирани в процеса. Във връзка с очакваното през 2014 г. приемане на ключови нормативни документи като Закона за енергийната ефективност, Националния план за енергийна ефективност, Пътната карта за енергийно обновяване на сградните фондове, Наредбата за енергийна ефективност в сградите, секретариатът и членовете на УС на „ЕкоЕнергия“ декларираха готовността на мрежата да участва активно в подготовката и приемането им чрез обосновани становища и организиране на форуми с най-широк кръг заинтересовани лица и групи.

Ясно беше заявено желанието на „ЕкоЕнергия“ за участие в създаването на комплексен работещ модел за обновяване на съществуващите сградни фондове, отговарящ на стратегическите цели на националната жилищна политика и осъществяван с активното участие на общините и гражданските организации на обитателите. „ЕкоЕнергия“ се ангажира с подготовката на програмите за подпомагане обновяването на жилищните и публичните сгради, като спомага за засилване на ролята на местните власти с цел да се създадат по-добри условия за включване на българските граждани в процеса.

Разбира се, политиките сами по себе си биха били трудно осъществими, ако не бъдат придружени със съответните насърчителни мерки и дейности за изграждане на местен капацитет. Участниците в годишната конференция на „ЕкоЕнергия“ настояват за последователна подкрепа от страна на изпълнителната власт за осъществяване на мерките, заложени  в стратегическите планове за устойчиво енергийно развитие на българските общини. От своя страна „ЕкоЕнергия“ декларира, че ще продължава да подкрепя усилията за изграждане на подходящи знания и умения за качествено разработване и изпълнение на общински енергийни планове и на заложените в тях дейности за енергийна ефективност.

Именно с работата по конкретни проекти ще бъде защитена и визията на „ЕкоЕнергия“ за следващия седемгодишен период: подкрепа на политиките за енергийна ефективност на местните власти в полза на крайните потребители. Стратегическата цел на Сдружението за този период е да се наложи като задължителен партньор в разработването и осъществяването на националните политики в областта на енергийната ефективност, а амбицията, която се крие зад тези няколко думи, е наистина впечатляваща. И ако посоката е ясна, сега предизвикателството е тази цел да се претвори в конкретни задачи и дейности с участието на все повече и повече български общини.

„Ако тази конференция роди наистина едни добри послания и решения, то задължително трябва да се намери пътят, по който те да бъдат „прочетени” от държавата. Трябва да направим така, че нашето сдружение да включва няколко ключови държавни институции – за да можем наистина да достигнем до приемане и осъществяване на политики, чрез които хората и бизнесът да почувстват ползата от енергийната ефективност. А всички знаем колко бързо можем да разберем ползата от тези политики.“

Таня Христова, кмет на община Габрово, заместник-председател на УС на „ЕкоЕнергия“

„Аз съм доволен, че успяхме взаимно да се провокираме и да дадем малко повече заряд на нашето сдружение, за да влезе то в една по-нова и активна роля. Основната цел е да станем главен играч на полето на енергийната ефективност, защото в държавата в момента липсва това свързващо звено, което да стане генератор на политиките в областта, за да може накрая планираните действия да стигнат до крайния потребител.”

Георги Славов, кмет на община Ямбол, председател на УС на „ЕкоЕнергия“

„Днешната ни среща ми донесе страхотен заряд, когато видях колко много колеги сме се събрали, за да споделим своите високи цели. Всички очакваме в новия програмен период да намалим значително различията с европейските страни. Това, за което настояваме ние, е силно местно самоуправление, съчетано с постоянни приходи. Това е и националната политика в областта на местното самоуправление.”

Детелина Николова, кмет на община град Добрич, член на УС на „ЕкоЕнергия“

„Опитът ни в община град Добрич със сходно централизирано изпълнение на енергоефективни мерки показа, че ако експертите на Общината не бяха се запознали в детайли с предвидените видове строително-монтажни работи и не бяха следили процеса на изпълнение, включително и какви материали се влагат, а също и кога се влагат, резултатът щеше да бъде меко казано енергонеефективен“.

Арх. Пламен Ганчев, заместник-кмет на община град Добрич

Някои от най-важните действия за ускоряване на процеса на жилищно обновяване са следните:

-          събиране на статистически данни за жилищния сграден фонд и неговото състояние – да се дефинират ясни критерии за реализиране на проект: само енергоспестяващи мерки или и конструктивни и строителни; кои са допустимите дейности и т.н.;

  • активни информационни кампании и показване на добри практики; безплатни постоянни консултации (поне за старта на проекта); допълнителни стимули;
  • разработване на новите стратегически документи с участието на всички заинтересовани страни: актуализиране на националната жилищна стратегия на Република България, нов жилищен закон.

Инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор, АУЕР

С презентациите, изнесени по време на годишната конференция на „ЕкоЕнергия“, можете да се запознаете тук...

Декларация на участниците в годишната конференция на „ЕкоЕнергия“

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Таня Христова: „Трябва да инвестираме по-интелигентно и отговорно“