Предстоящите си събития за 2014 година представи Областен информационен център - Габрово на 12 февруари по време на традиционната си среща с медии. Предвидените за момента информационни срещи са до средата на годината, когато изтича договора на проекта, по който функционира центъра.

Управителят Маринела Събева информира, че по последна информация от Управляващия орган на ОП „Техническа помощ“ договорите на всички 27 Областни информационни центъра ще бъдат продължени до 31 май 2015 година със спестени средства от програмния период 2007-2013 г. След тази дата дейността им ще бъде финансирана чрез новата ОП „Добро управление“.

Запазването и доразвиването на ролята и дейността на центровете е записано като ангажимент в Споразумението за партньорство на страната ни, очертаващо помощта на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година.

Първото и най-скорошно събитие, което подготвя ОИЦ - Габрово е информационна среща за представяне на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и програмата за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“. То ще се проведе на 20 февруари 2014 г. от 9:00 часа в Националната Априловска гимназия в  Габрово. Лектори на събитието ще бъдат представители на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ при Министерство на образованието и науката и Центъра  за развитие на човешките ресурси. На събитието са поканени да присъстват представители на Технически университет, директори на училища и детски градини от областта, както и неправителствени организации, които работят в сферата на образованието и обучението. Темата за образованието и младите хора ще бъде дискутирана и по време на информационна среща, която ОИЦ-Габрово ще проведе в Дряново съвместно с НЧ „Развитие - 1869“ в края на месец март.

Новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде представена по време на информационни дни, които центърът ще организира през април в общините Трявна и Севлиево.

В Габрово през месец април ще бъде представена Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020, която доразвива съществуващата досега платформа с нови функционалности, съобразени с новите нормативни изисквания на ЕС. Тя ще дава възможност за кандидатстване чрез унифицирани за всички оперативни програми формуляр за кандидатстване, искане за плащане, финансов и технически отчет, възможности за промяна на проект, както и цялостна електронна комуникация между бенефициентите и администрацията.

Предстоят и две големи събития, които центърът ще проведе съвместно с Община Габрово. Първото от тях носи работното заглавие „Първите 7 години на Габрово в ЕС“ и ще включи изложба на открито, състезание за деца и събитие в зала. Второто е с европейски мащаб - изнесена проява на Комитета на регионите на Европейската комисия на тема: „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност“.