На 9 юли 2013 г. в офиса на ОИЦ – Габрово се проведе информационна среща с представители на медиите, на която беше представена кампанията „Научени уроци“ в полза на настоящи и бъдещи бенефициенти, която е под егидата на Зинаида Златанова – заместник-министър председател и министър на правосъдието.

Кампанията ще се проведе в периода юли-октомври 2013 година като стратегическата й цел е да се подобрят процедурите за изпълнение на проекти, финансирани по оперативни програми. Също важна цел чрез реализиране на крайния резултат е да бъде подобрена комуникацията „бенефициент – Управляващ орган“ и да бъде формирана обществена позиция по проблемите на бенефициентите.

„Научени уроци“ ще се проведе в три фази. Първата се състои в провеждне на проучване (на база разработена анкетна карта) сред бенефициентите от областта. Целта е да се постигне максимално покритие на всички видове бенефициенти по всички програми. Анкетните карти са анонимни, а начина за попълване е свободен – т.е. на място в офиса се попълва собственоръчно от бенефициент, чрез изпращане по електронна поща или в офиса на самия бенефициент. След обобщаване на резултатите Областен информационен център – Габрово ще организира дискусии, поне две кръгли маси, на които ще се обсъждат общите проблеми при изпълнението на проекти. Последната фаза е представянето на препоръките от дискусиите на всички Управляващи органи и вицепремиера на България, вземане на решение на централно ниво за отправените предложения, мнения и препоръки.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.