Информационна среща на тема „Процесът на деинституционализация в контекста на приемната грижа и децата с увреждания“ ще се състои в сряда, 12 юни 2013 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Организатор на събитието е Областен информационен център – Габрово в сътрудничество с проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“.

Участие ще вземат представители на областни и общински администрации, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Регионален екип по деинституционализация, Регионална здравна инспекция, центровете за обществена подкрепа, многопрофилните болници за активно лечение, неправителствени организации и други, пряко ангажирани в процеса на деинституционализация.

Споделянето на опит и добри практики в сферата на приемната грижа е част от програмата на срещата. Ще се дискутират начините за синхронизиране на политиката на местно ниво в процеса на извеждане на децата от специализираните институции и осигуряването на подходяща грижа за всяко дете в риск. По време на форума ще бъдат представени възможностите на оперативните програми за развитието и въвеждането на иновативни модели в приемната грижа.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.