На 20 ноември 2012 г. Областен информационен център – Габрово проведе информационна приемна в Ритуалната зала на Община Дряново. Тя бе посетена от  граждани, представители на фирми и административни служители. Събитието имаше за цел услугите и информацията, които предоставя ОИЦ – Габрово да достигнат максимално близо до всеки.

Основните въпроси, зададени от посетителите на приемната бяха свързани с младежите и техните възможности за работа и придобиване на квалификация, които предоставят схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а именно „Ново работно място“, „Първа работа“ и „Подкрепа за заетост“. Разяснена бе и предстоящата схема „На път“ за насърчаване на географската мобилност на работната сила в България.. Интерес бе проявен и към Програмата за развитието на селските райони, както и какви мерки ще бъдат отворени през 2013 година.

С представителите на общинска администрация бяха проведени разговори относно нуждите на общината от информация по оперативните програми, които да бъдат отразени в план-програмата за предстоящи събития на ОИЦ – Габрово за 2013 година.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.