Информационна среща за представяне на схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ проведе на 25 октомври 2012 г. Областен информационен център – Габрово. На събитието присъстваха  представители на бизнеса,  професионалните училища и гимназии  в областта, както и експерти от Центъра за кариерно развитие, областна и общинска администрация – Габрово.

По време на срещата бяха представени основните етапи в процеса на кандидатстване по схемата, допустимите кандидати и дейности, възможностите за задаване на конкретни въпроси към управляващия орган – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“. Представянето предизвика широка дискусия както по конкретната процедура, така и към политиката за обвързване на професионалното образование с реалния бизнес като цяло. Направени бяха множество предложения и препоръки, като например да се организират срещи със семействата с цел ангажиране вниманието на децата към кандидатстването им в професионални училища и гимназии, да се търсят възможности за сътрудничество с работодателите в реална работна среда извън училищните практики, след завършването си учениците да сключват задължително договори с работодатели, бизнесът да афишира повече дейността и ангажиментите си към своите бъдещи работници.

Към експертите от Областен информационен център – Габрово бе отправено предложение да организират подобни срещи с целевите групи още при излизането на предварителните насоки за кандидатстване, както и да съдействат за това повече информационни кампании на управляващите органи по различните оперативни програми да се провеждат в Габрово.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.