Информационна среща за представяне на новооткритата схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ организира Областен информационен център - Габрово. Срещата ще се проведе на 25 октомври 2012 г. от 11.00 часа в залата на III-ия етаж в Община Габрово.

Основната цел на схемата е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите и работодателите. Участието в подобен проект цели адаптирането на образователния процес и актуализиране на уменията на учители и ученици към конкретните потребности на местните работодатели.

За да достигне информацията до всички заинтересовани страни и да се осъществи бърз диалог за възможностите за кандидатстване по отворената схема, на срещата са поканени да участват както професионални училища и гимназии от областта, така и представители на фирми, с които те поддържат традиционно сътрудничество. Областният информационен център кани всички заинтересовани работодатели да се включат в събитието.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.