Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” в град Габрово. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще се състои на 11 октомври (четвъртък) от 11.00 часа в община Габрово, залата на 3-ти етаж.

Участие в официалното представяне на проекта ще вземат представители на дирекция на МРРБ, на община Габрово, както и представители на Проектния мениджър за района и на Фонда за жилищно обновяване.

В рамките на пресконференцията ще се представят и информационните дни, които ще се проведат в града.

Целта на проекта „Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Информационни дни по проекта ще се проведат в периода 11-13 октомври 2012 г. на следните локации:

11 октомври –- пл. Възраждане, пред сградата на Общината от 15 до 19 часа

12 октомври – кв. Бичкиня, бул. „Столетов” № 28, пред Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1928” - от 15 до 19 часа

13 октомври – пл. Белорусия /парка на Колелото/ – от 10 до 14 часа

За допълнителна информация: Ева Пелова,  +359 898 40 71 71, e.pelova@mag.bg

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.