Областен информационен център – Габрово представи целите и дейността си по време на конференция за предприемачество, организирана на 12 септември 2012 г. в Габрово. Събитието е част от дейностите по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Национална асоциация на общинските служители в България в партньорство със Сдружение на общини Горна Рибера  - Автономна област Валенсия, Испания. По време на конференицята присъстващите имаха възможност да се запознаят с испанския опит в подкрепа на малки и средни предприятия и инструментите за прилагането му на местно ниво.

На събитието присъстваха представители на местната общност, публичния сектор, предприемачи от малкия и среден бизнес, лица в неравностойно положение и безработни, които желаят да се развият като предприемачи, да намерят временна или постоянна работа.

Експертите на ОИЦ – Габрово представиха услугите, които предлага центъра, като отчетоха и досегашната му дейност – 6 проведени събития в общините от област Габрово с над 300 посетители, отговори на над 100 запитвания на място, по електронна поща или телефон . Представена бе и кратка статистика за изпълнението на оперативните програми в областта. 130 са сключените договори в област Габрово до момента, като общата им стойност е 289 519 913 лв. и по тях работят общо 77 бенефициента. Отчетен бе и факта, че най-много сключени договори – 49 на брой има именно по програмата, директно насочена към бизнеса и развитието на предприемачеството – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. В края на срещата представителите на ОИЦ – Габрово представиха и бъдещите инициативи на центъра, насочени към широк кръг потребители и актуални възможности.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.