Дамският екип на Областен информационен център – Габрово вече има помощник – мъж, който в следващия един месец ще се запознае с Кохезионната политика на ЕС и възможностите в България, както и ще има възможност да усвои работата като експерт по информационно обслужване в центъра.

Стажантът Тихомир Койчев е на 22 години и е бивш възпитаник на Националната Априловска гимназия. В момента изучава едновременно две специалности в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Той е редовен студент ІV-ти курс по специалността „Международни отношения” и третокурсник задочно по право.

По време на едномесечния си стаж Тихомир Койчев ще се включи във всички дейности на ОИЦ по популяризирането на възможностите по отворени схеми на оперативните програми, организирането на събития и информационни дни.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.