На 16 август 2012 г. от 16:00 до 19:00 часа Областен информационен център – Габрово ще проведе информационна среща по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Събитието се организира в градинката срещу блок „Катюша” в кв. „Младост”, който е сред най-големите жилищни квартали на Габрово.

Целта на срещата е да се повиши информираността на гражданите за възможностите за саниране на жилищни сгради с европейски средства по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се реализира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” на Оперативна програма „Регионално развитие”. Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.