О  Б  Щ  И  Н  А    Г  А  Б  Р  О  В  О

 

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 131/12.06.2024 г. на Органа по назначаване,

О  Б  Я  В  Я  В  А :

Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правен“

 

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността:

Защитава правните интереси на Общината и оказва правна помощ на общинската администрация.

Области на дейност:

 • Оказва съдействие на началника на отдела при правното консултиране на всички нива на Общинската администрация;
 • Консултира Общинска администрация във връзка с тълкуването и прилагането на нормативните актове, участва в състава на комисии, назначени от Кмета на Община Габрово, съгласува проектодоговори, по които страна е Община Габрово;
 • Организира и провежда съдебна защита на Община Габрово и кмета по предявените от нея или срещу нея искове или жалби на ФЛ или ЮЛ;
 • Представлява Община Габрово при упълномощаване от Кмета на Общината пред физически, юридически лица и пред други държавни органи;
 • Участва в изготвянето на подзаконови нормативни актове, инструкции и правилници.

 

Длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите от служителите в отдел УЧР

 

 • Изисквана минимална степен на завършено образование: магистър
 • Минимален професионален опит – не се изисква
 • Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: притежаване на юридическа правоспособност - чл. 294. (1) от Закона за съдебната власт

Допълнителни изисквания:

 • Аналитична компетентност   
 • Ориентация към резултати    
 • Работа в екип 
 • Комуникативна компетентност             
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)  
 • Дигитална компетентност -  работа с MS Office /доказва се с практически изпит/
 • Професионална компетентност – много добро познаване на:  Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за местните данъци и такси, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за общинската собственост, Закон за административно-териториалното устройство на Република България, Закон за устройство на територията, Закон за достъп до обществената информация, ДОПК.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 • Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1400 лв.
 • Размерът на основната заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса /чл. 8 и чл. 9 от Наредбата/.
 • Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1
 • Начин на провеждане на конкурса:
  1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
  2. Интервю.
 • Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие – по образец  /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители / НПКПМДС/.

Към заявлението се прилагат:

-   декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копия от документите, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/;

- копие от документ за юридическа правоспособност;

-  автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: dnikolova@gabrovo.bg, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на документите служителите от отдел УЧР уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, и  им предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 • Място за подаване на документите:

гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3

Община Габрово, отдел „Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110;

телефон за справки: 066/818 315;

лице за контакти: Диана Николова – н-к отдел „Управление на човешките ресурси”.

 

Краен срок за подаване на документите – 26.06.2024 г.

 • Ден на публикуване: 13.06.2024 г.
 • Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Заявление и декларация за участие в конкурса може да изтеглите от прикачения файл след настоящата обява.

 

Документи по образец
13.06.2024

Резултат от процедура по подбор за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат Община Габрово обявява конкурс за длъжността директор на Музей "Дом на хумора и сатирата" - Габрово