За периода 01.-31.05.2024г. са извършени 269 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 9 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени писмени отговори.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 167 проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др.

Извършени проверки по Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени са 3 планови проверки  и 2 по устни сигнали.

Извършена 1 проверка по постъпил устен сигнал свързан със Закона за управление на етажната собственост.

Извършени са 4 планови, 7 проверки по постъпили устни сигнали и една по постъпил писмен сигнал, свързани със Закон за управление на отпадъците.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 10 обектa, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 24 планови проверки и са съставени 6 констативни протокола.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 30 планови проверки и една проверка по писмена жалба. Съставен е един Акт за установяване на административно нарушение.

Извършени са 14 планови проверки по Закона за туризма. Съставени са 14 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 6 проверки по писмени жалби 4 проверки по постъпили устни сигнали и 7 планови проверки съвместно със служители на РУ - Габрово, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 37 нарушения. Предупредени са 19 водачи на МПС и на 18 са наложени глоби с фиш. Извършена една проверка по постъпил писмен сигнал.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 11 бр.

Служителите на Общински инспекторат са участвали в подготовката и провеждането на майските празници в Община Габрово.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г.