Община Габрово отправя покана за участие в интервю към кандидатите,

заявили интерес за заемане за длъжността директор на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово.

 

Интервюто ще се проведе на 17.06.2024 г., 18.06.2024 г. и 19.06.2024 г., както следва:

Име и фамилия на кандидата

Начален час на интервюто

17 юни 2024 г.

Мирослав Семов

10.00

Цветан Кънев

10.15

Йордан Белев

10.30

Симона Гърдевска

10.45

Радослав Райков

11.00

Таня Стефанова

11.15

Калоян Вълков

11.30

Христина Христова

11.45

Евгени Благоев

13.00

Севдалин Христов

13.15

Ивелин Иванов

13.30

Пламена Иванова

13.45

18 юни 2024 г.

Иван Ковачев

10.00

Мирослав Червенков

10.15

Теодор Петков

10.30

Стефан Банков

10.45

Цветомира Борисова

11.00

Стойо Тинков

11.15

Стефка Ангелова

11.30

Борислава Андреевска

11.45

Нора Тодорова

13.00

Даниела Желязкова

13.15

19 юни 2024 г.

Стоян Руменин

10.00

Силвия Благоева

10.15

Милен Георгиев

10.30

Павел Църов

10.45

Ивелина Маринова

11.00

Дима Лекова

11.15

Силвия Станева

11.30

Дарина Христова

11.45

Ани Маринова

13.00

Александър Носиков

13.15

 

Кандидатите са подредени по реда на постъпване на заявленията в Деловодство на Община Габрово.

С кандидатите ще се свържем и по телефона, за да потвърдят възможността си за участие.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на база следните критерии за оценка:

  • разбиране за организационна култура;
  • лидерски умения;
  • управленски умения;
  • комуникационна култура;
  • комуникативна компетентност на английски език;
  • управление на възможностите – креативност и гъвкавост;
  • аргументираност на мотивацията.

Всеки кандидат ще бъде оценен по 5-степенна скала (от 1 до 5), по всеки от горепосочените критерии.

Минималният резултат (общ сбор от оценките на членовете на комисията по всички критерии), при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, за да участва във финалния етап на процедурата – представяне на идейна концепция за управлението и развитието на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово, е 147 точки (70 % от максималния резултат - 210 точки).

 

При провеждане на интервюто ще се осъществява видеозаснемане. Видеозаписите ще се съхраняват за период от два месеца. Съгласно Закона за защита на личните данни всеки кандидат подписва декларация за съгласие.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

 

 

Резултат от процедура по подбор за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат Уведомление до кандидатите за длъжността ръководител на Дом на културата "Емануил Манолов" - Габрово относно зала за провеждане на интервюта