На 19 юни (вторник) 2012 г., от 10:30 часа, в зала 200 на Община Севлиево, екипът на Областен информационен център – Габрово ще представи своята дейност, както и възможностите за развитие на бизнес средата по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Участие в събитието ще вземат д-р Иван Иванов, кмет на Община Севлиево и представители на местния бизнес.

Това е част от поредица планирани инициативи на ОИЦ – Габрово, целящи да популяризират възможностите, които предоставят Структурните и Кохезионния фондове в България.

На срещата ще бъдат представени и разсяснени възможностите за кандидатстване по схеми на ОП „Конкурентоспособност“, а именно:

·       „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

·       „Създаване и развитие на регионални бизнес инкубатори“.

·       „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“.

·       „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.