BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Кой: Община, училища, детски градини, висши училища, организации с нестопанса цел.

Какво: Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища. Продължаване на процеса по извеждане на децата от ромските училища, обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

Колко: 6 000 000 лева

-          Минимален размер на БФП – 50 000 лв.

-          Максимален размер на БФП – 390 000 лв.

Къде: МОМН, ГД „Структурни фондове и международни образователни програми”, бул. „Зариградско шосе” №  125, бл. № 5, ет. 1, гр. София 1113

Кога: Без краен срок, до изчерпване на финасовия ресурс.

BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

Кой: Общини

Какво: Създаване на центрове за услуги в домашна среда

Колко: 30 000 000 лв.

Къде: https://eumis.government.bg или АСП

Кога: 29 юни 2012 г., до 16.00 часа

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия, чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Кой: Юридически лица или еднолични търговци

Какво: Придобиване на ново оборудване, консултантски услуги и юридически услуги, свързани с разработване на маркетингови планове, консултантски услуги от енженерно-технически характер, визуализация на проекта, одит на проекта.

Колко: 19 558 300 лв.

-          Минимален размер на БФП – 50 000 лв.

-          Максимален размер на БФП: 1 000 000 лв.

Къде: ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново.

Кога: Без краен срок.

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Кой: Юридически лица или еднолични търговци

Какво: Проекти с инвестиционен компонент, с кратък период на действие и берз резултат, дейности за привличане на нови членове в клъстера, изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера.

Колко: 29 337 450 лв.

-          Минимален размер на БФП – няма

-          Максимален разбер на БФП – 2 000 000 лв.

Къде: ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново.

Кога: Без краен срок.

BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на препродавателите във висшите училища”

Кой: Висши училища

Какво: Обучение на преподаватели във ВУЗ

Колко: 4 000 000 лв.

-          Минимален размер на БФП – 50 000 лв.

-          Максимален размер на БФП – 200 000 лв.

Къде: https://eumis.government.bg

Кога: 25 юни 2012 г., до 16.30 часа

BG051PO002/12/2.4-08 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”

Кой: Съдилища

Какво: Подобряване на процеса на управление на човешките ресурси в съдилищата, повишаване на квалификацията на съдии, съдебни помощници, административни ръководители, съдебни служители и администратори.

Колко: 7 000 000 лв.

-          Минимален размер на БФП – 50 000 лв.

-          Максимален размер на БФП – няма

Къде: На адрес на УО на ОПАК

Кога: 9 юли 2012 г. До 17.30 часа

BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Кой: Висши училища

Какво: Усъвършенстване на системата за управление във ВУЗ, системи за управление на качеството, за администриране на процесите, за информационно обслужване. Разработване на критерии, метод и процедури за повишаване на качеството на присъщите дейности на ВУЗ-те.

Колко: 15 000 000 лв.

-          Минимален размер на БФП – 300 000 лв.

-          Максимален размер на БФП – 500 000 лв.

Къде: https://eumis.government.bg

Кога: 20 юни 2012 г. До 16.30 часа

BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност”

Кой: Национално представителни организации на хора с увреждания и национално педставителни организации за хора с увреждания съгласно параграф 1, т. 10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Какво: Създаване на предпоставки за активно-социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение н аполитиките за равни възможности и социално включване.

Колко: 5 000 000 лв.

                        - Минимален размер на БФП – 100 000 лв.

                        - Максимален размер на БФП – 350 000 лв.

Къде: https://eumis.government.bg и АСП

Кога: 22 юни 2012 г. до 17.00 часа

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 2”

Кой: Предприятия регистрирани от лица успешно завършили обучение и/или ползвали услуги по Компонент 1

Какво: Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собствено предприятие, обучение на нает персонал, закупуване на материали и оборудване, извършване на СМР, осигуряване на трудови възнаграждения.

Колко: 50 000 000 лв.

-          Минимален размер на БФП – няма

-          Максимален размер на БФП – 20 000 лв.

Къде: https://eumis.government.bg или ДБТ в областните градове

Кога: Без срок, но не по-късно от 31 май 2013 г., до 16.30 часа

BG1611PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”

Кой: агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. съгласно Доклад към 31.12.2010 г. за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места

Какво: пречистване на отпадъчни води от населените места

Колко: не е определен минимален и максимален размер на БФП

Къде: ope@moew.government.bg

Кога: 15.08.2012 г.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.