О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че фирма „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД имат намерение да реализират следното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на поземлени имоти с идентификатори 14218.502.428 и 14218.502.783 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“,

 

с местонахождение: ПИ с идентификатори 14218.502.428 и 14218.502.783 по КК и КР на гр. Габрово с адрес: ул. Индустриална № 6, собственост на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД

с възложител: „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД

 

Уведомление за инвестиционно намерение от „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 15.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14218.81.15 по КККР на гр. Габрово, местност „АЗМАКА“ и отреждането му „за обществено обслужване и жилищно застрояване“ „Устойчиво енергийно обновяване на публична административна сграда на Община Габрово“