О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен предложение за обект:

 

Устойчиво енергийно обновяване на публична административна сграда на Община Габрово

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.505.534 по КККР, с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3

с възложител: Община Габрово

 

Уведомление за инвестиционно намерение Община Габрово, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 10.03.2023 г. до 23.03.2023 г., както и на интернет страницата на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg „Устройство на територията, инфраструктура и екология“, раздел: „Екология“, под меню „Обяви и съобщения“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

 

„Енергийно обновяване на мнофгофамилни жилищни сгради по НПВУ", гр. Габрово „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 12168.10.156 по КККР на с. Враниловци, община Габрово