За периода 01.-31.08.2021г. са извършени 251  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 15  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени 2 проверки по жалби, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на  Община Габрово – съставен един АУАН.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 29  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито. Съставени 7  констативни протокола и един АУАН.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 27  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация. Не са констатирани нарушения.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършена е една проверка на юридическо лице, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.  

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са проверени 11 обекта с външни реклами. Съставени са 4 протокола с предписание за премахване.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При извършените  16 планови проверки, на собствениците на кучета са разяснявани всички техни задължения, произтичащи от нормативната уредба. Изготвени са 6 протокола с предписания. За всеки имот, в който е установено наличието на куче, но в момента на проверката не е имало живущи е съставян констативен протокол – общо 9 броя. В последствие с информацията от всеки един протокол е извършвана справка в Дирекция „МДТ“.

Извършени проверки по Закона за туризма.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 29  обекти, от които 10 по сигнали на граждани и 19 планови, съвместно със служители на Дирекция „ОССД“ във връзка с категоризация на туристически обект. За всяка една от плановите проверки е съставен констативен протокол.

Извършени проверки по Закона за управление на етажната собственост.

Извършени 2  проверки по постъпили писмени жалби, на които е изпратен отговор и 2  проверки по постъпили сигнали.

Извършени 12 проверки, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово на детски площадки и паркове.

Извършени 7 проверки по жалби, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на  Община Габрово.

Изготвени са 6 писма с предписания и е съставен 1 АУАН.

За периода са извършени 154 проверки за спазване на противоепидемичните мерки в заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти с обществено предназначение, отчет за които е подаван всяка седмица към РЗИ- Габрово.

По време на проверките са констатирани маловажни случаи на нарушения и  нарушителите са предупредени, че при повторно извършване на нарушението ще им бъде наложено административно наказание.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения – 80 от тях 35 предупредени и 45  наложени глоби с фиш.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 10 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец септември 2021 г.