Целта на операцията е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID - 19.
Процедурата е с директен бенефициент Агенцията по заетостта, която в срок до 30.06.2020г да подаде проектно предложение.

По настоящата процедура е допустима за финансиране следната дейност:
Наемане на лица от целевите групи на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца.
Наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица – работодатели, за период от 1 месец, от датата на подаване на заявление от страна на работодателя.
Допустими за подкрепа са следните работодатели:
◊ регистрирани по ТЗ и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ;
◊ регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
◊ регистрирани по Закона за народните читалища.
По операцията се въвежда следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател (вкл. и тези с КИД 55, 56 и 79), спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката :
Ø до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
Ø до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
Ø до 250 души се допуска да наеме до 30 лица;
Ø над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 лица.

За работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство" и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ се предвижда въвеждането на отделен квотен принцип, определящ максималния брой на заявените работни места, както следва:
Ø до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
Ø до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
Ø до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
Ø над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.
С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.

повече информация тук

 

„Твоят избор има значение“ подкрепя родното Разширява се обхватът на програмата на ББР за безлихвено кредитиране на физическите лица