Целта на операцията е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID - 19.
Процедурата е с директен бенефициент Агенцията по заетостта, която в срок до 30.06.2020г да подаде проектно предложение.

По настоящата процедура е допустима за финансиране следната дейност:
Наемане на лица от целевите групи на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца.
Наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица – работодатели, за период от 1 месец, от датата на подаване на заявление от страна на работодателя.
Допустими за подкрепа са следните работодатели:
◊ регистрирани по ТЗ и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ;
◊ регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
◊ регистрирани по Закона за народните читалища.
По операцията се въвежда следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател (вкл. и тези с КИД 55, 56 и 79), спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката :
Ø до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
Ø до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
Ø до 250 души се допуска да наеме до 30 лица;
Ø над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 лица.

За работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство" и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ се предвижда въвеждането на отделен квотен принцип, определящ максималния брой на заявените работни места, както следва:
Ø до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
Ø до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
Ø до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
Ø над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.
С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.

повече информация тук