До края на юни работодателите могат да подават  заявления за компенсации по схемата 60/40 До 30 юни 2020 г. включително работодателите, които отговарят на условията на ПМС № 55/30.03.2020 г., могат да подават своите заявления и документи, за да се възползват от компенсациите по мярката 60/40. Мярката е приложима за периода на извънредното положение до края на месец юни 2020 г., като компенсации могат да се изплащат за не повече от 3 месеца.

Агенцията по заетостта препоръчва документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Независимо от начина на изпращане, документите се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или в бюрото по труда, където е одобрен работодателят.

На одобрените вече работодатели по схемата 60/40 Агенцията по заетостта припомня, че изплащането на компенсациите се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец, както и актуална заповед на работодателя за преустановена работа или въведено непълно работно време през този месец, при наличие на такава. Одобрените работодатели, които все още не са изпратили необходимите документи за отчитане на предходен/и месец/и март, април или май, в които е била преустановена работата или въведено непълно работно време, е препоръчително да го направят в оставащите работни дни до края на месец юни.

Отчитане и изплащане на компенсации за изтеклия месец юни пък предстои да се извърши през месец юли въз основа на представените от работодателите отчетни документи за месец юни.

Подробна информация за кандидатстване и месечно отчитане на работодателите е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”.

Подпомагането на бизнеса за запазване и увеличаване на заетостта ще продължи чрез предстоящото стартиране на нови мерки.

„Твоят избор има значение“ подкрепя родното Отворена за кандидатстване е процедура "Заетост за теб" от ОП "Развитие на човешките ресурси"