Актуални възможности за европейско финансиране, насочени към бизнеса представи Областен информационен център – Габрово в Трявна на 18.03.2019 г., в Дряново на 19.03.2019 г. и в Севлиево на 21.03.2019 г.  Информационните срещи на Центъра бяха съвместна инициатива с трите Общини от област Габрово и териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

По време на събитията бе представена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, актуална за кандидатстване до 21 май 2019 г. Проектни предложения по нея могат да подават микро, малки и средни предприятия, търговци по смисъла на търговския закон, които имат минимум три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017) и развиват своята основна икономическа дейност в приоритетни сектори с висока добавена стойност, описани подробно в Насоките за кандидатстване. Процедурата цели засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятията, като допустимо по нея е закупуването на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА, както и на специализиран софтуер.

Интерес сред присъстващите предизвика и втората представена процедура – „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която цели повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, както и стимулиране на участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. Тази процедура дава комбинираната възможност един служител да премине през специфично за работното място обучение, обучение по част от професия и обучение по ключови компетенции. За финансиране по нея могат да кандидатстват всички работодатели – физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За първи път с процедура „Умения“ се дава възможност за минимална стойност на финансиране от 15 000 лв., като по този начин се стимулират дори микро предприятията да обучат своя персонал.

Подробна информация за двете процедури, желаещите могат да получат в Областен информационен център – Габрово.

На събитията в трите общини присъства и експерт от Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието. Агроикономистът Бисерка Боева представи възможностите на НССЗ за консултация и безплатно изготвяне на бизнес планове в помощ на земеделските стопани, които желаят да подготвят проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., като акцентира на предстоящата за обявяване през месец май подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Областен информационен център – Габрово награди победителите в конкурса „Имам бизнес идея“