Студенти задочно обучение по специалността „Социални дейности“ в ТУ - Габрово посетиха Областен информационен център – Габрово, за да се запознаят с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в сферата на изучаваната от тях професия. Не случайно представената пред тях презентация бе озаглавена „Мисията е възможна“ в отговор на едноименната национална кампания на Програмата, за да акцентира върху значимостта на работата на социалните работници, която им предстои след завършване на висшето образование.

Пред студентите бяха разяснени отделните приоритетни оси на Програмата, като специално внимание бе отделено на проектите по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, насочени към подобряване на достъпа до различни социални услуги, както и повишаване качеството на живот на уязвими групи чрез замяна на институционалния модел на грижа със социални услуги в общността.

Споделени бяха добри практики от реализираните до момента с европейски средства социални проекти в община Габрово – за домашни помощници, лични и социални асистенти, за деинституционализацията на деца от социалните институции, за приемна грижа, за разкритите множество центрове за социални услуги, насочени към различни уязвими групи.

Обърнато бе внимание и на предстоящите за реализиране инициативи – одобреният по ОПРР проект за изграждане на два центъра за възрастни хора с увреждания, които ще се помещават в бившия Дом за медико-социални грижи за деца в Габрово, както и предстоящата за кандидатстване процедура за патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания, по която Община Габрово вече готви проектно предложение. Представени бяха и още няколко предстоящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а именно „Умения“, „Родители в заетост“, „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с уврежданията“, „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“.

Студентите споделиха личните си впечатления от посещението на различни социални институции в града, предоставяните в тях грижи и идеи за нови иновативни социални услуги. Част от тях ще продължат работата си с Областен информационен център – Габрово чрез подготовката на Курсови работи по представените теми.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Възможностите за европейско финансиране представи ОИЦ – Габрово пред студенти от Технически университет