Възможностите за финансиране по европейските програми в България през 2019 година представи ОИЦ – Габрово на 28 и 29 ноември 2018 г. в градовете Трявна и Севлиево. Събитията привлякоха 52 заинтересовани участници – експерти от общинските администрации, неправителствения сектор, бизнеса, медиите. Присъстващите бяха запознати с преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г., както и с проект на Индикативни годишни работни програми за 2019 г. и възможностите, които предстои да бъдат отворени за разработване на проекти.

Най-голям интерес в участниците на срещата в град Севлиево предизвика подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ по Програмата за развитие на селските райони. През 2019 г. отново прием ще има и по мярка 7.6 за възстановяване, реставрация и реконструкция на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на духовния живот и културната идентичност на населението в селските райони.

Ориентираната към бизнеса оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бе най-дискутирана на срещата в град Трявна. Тя ще предложи през 2019 година процедури за стимулиране и внедряване на иновации в предприятията, дигитализация и подобряване на производствения капацитет в МСП.

Процедурата „Развитие на туристическите атракции“ по оперативна програма „Региони в растеж“, която цели съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България е в планираните проектни разработки и на двете общини Трявна и Севлиево.

 Оперативна програма „Околна среда“ отново провокира темата „Отпадъци“ с процедура насочена към общини, ЮЛНЦ и ЮЛСЦ за демонстрационни /пилотни проекти с цел събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците. Разработването на проекти по тази процедура може да бъде успешна последваща крачка по пътя на устойчивите екологични политики след изграждането на регионалното депо за управление на отпадъците за Общините Габрово и Трявна и полученото финансиране от Община Севлиево за изграждане на две компостиращи инсталации за био отпадъците на общините Дряново и Севлиево.

Събитията в Трявна и Севлиево се проведоха с цел информираност и насърчаване на местната общност за възможностите за развитие с европейско финансиране през 2019 г. Положителен акцент от събитията бе проявеният интерес за изграждане на капацитет за проектна дейност от страна на малкия бизнес, който до сега не е реализирал проекти с европейско финансиране.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево ОИЦ – Габрово и студенти от Технически университет в "Мисията е възможна"