На 26 април 2018 година съвместно с Градската библиотека в Севлиево, Областен информационен център – Габрово проведе информационна среща на тема „Твоят час“.

По време на събитието своя презентация направи Даниела Йорданова – преподавател на клуб „Журналистика“ в СУ „Васил Левски“ - Севлиево. Клубът е един от общо 31-те сформирани групи по интереси в училището, които се реализират по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Преподавателката разказа подробно за всички извънкласни дейности на клуба – посещения на медии, срещи с писатели, журналисти, артисти, общественици. Представени бяха и реалните резултати от обучението - множество печатни материали във вестниците, както и собствена рубрика в местната телевизия.

Пред присъстващите ОИЦ – Габрово разказа и за други успешни инициативи, реализирани по проект „Твоят час“ в област Габрово. Акцентирано беше върху реалния резултат от изпълнението на проектите,  които повишават уменията и компетентностите на учениците в тематични области, извън включените в задължителната им подготовка. 32 училища от област Габрово изпълняват проекти по „Твоят час“. Често дейностите на отделните клубове и участниците в тях остават скрити за обществеността и затворени в образователните институции или в тесния кръг на участниците и семействата им, но имат голяма значимост за развиването на потенциала на младите хора и стимулирането им за активно участие и принос към обществения живот в населените места.

На финала бяха представени резултатите от обявен от Градската библиотека в Севлиево конкурс на теми: „Ако имах вълшебна пръчица“ и „Моите детски мечти“, а най-добре представилите се участници получиха награди.  

 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.