Информационна среща-дискусия на тема „Зелена светлина“ проведе на 7 март 2018 г. Областен информационен център – Габрово в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново. Събитието бе част от програмата по отбелязватено на 160 години Дряновско класно училище.  Дискусията започна с представянето на филм за осъществена преди близо 20 години екологична експедиция на ученици от училището, който насочи вниманието към важността на темата за опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите.

Презентации по темата „Зелена светлина“ изнесоха ученици от училищния „Клуб на знаещите“, който се реализира по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Постигнатото от клуба, представено пред публиката с много умение, креативност и усет, показа важността на този проект за повишаването на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната подготовка в училище.

Екипът на Областен информационен център – Габрово се включи в дискусията с представянето на актуални процедури за европейско финансиране за по-чиста околна среда и ефективно използване на ресурсите и отпадъците. В разговорът бяха уточнени важните за града инвестиции в сферата на екологията и отличени най-спешните за реализация екологични проекти. Познаването на актуалните процедури с екологична насоченост дава по-добра компетентност на младите и изтъква тяхната роля за постигане на устойчивост на екологичните политики на ЕС.

По повод годишнината бе представен и още един резултат от работата на училището по проект „Твоят час“ – илюстровано луксозно издание „Духът на Дряново“, отпечатано от местната администрация, но изцяло съдържателно, тематично и художествено изготвено от клуб „ЛИтературно РИсувателен КАбинет“ при СУ „Максим Райкович“, създаден по проекта с европейско финансиране.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.