Възможностите за финансиране по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през 2018 година представи ОИЦ – Габрово на 21 и 22 ноември 2017 г. в градовете Трявна и Севлиево. Събитията събраха заедно разнообразна аудитория от настоящи и бъдещи бенефициенти на програмите – представители на общинските администрации, неправителствения сектор, бизнеса, медиите. Присъстващите бяха запознати с проект на Индикативни годишни работни програми на програмите за 2018 г. и възможностите, които предстои да бъдат отворени за кандидатстване.

Най-голям интерес в участниците предизвика мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони, насочена към създаването на микропредприятия в сферата на туризма, машиностроенето, информационните технологии, производството на метални изделия, както и създаването на различни видове услуги.  През 2018 г. повторен прием ще има и за мярка 7.6 за възстановяване, реставрация и реконструкция на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на духовния живот и културната идентичност на населението в селските райони.

Ориентираната към бизнеса оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще предложи през 2018 година процедури за повишаване на ресурсната ефективност на предприятията, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството и за разработване и въвеждане на базирани ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. Другата многоочаквана процедура за бизнеса е за създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни за страната ни сектори, съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Възможност за коопериране на предприятия от един бранш или в един производствен цикъл с цел развитие на споделена инфраструктура и достигане на нови международни пазари ще даде процедура „Развитие на иновационни клъстери“.

По оперативна програма „Региони в растеж“ Община Севлиево е директен бенефициент по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони 2“ , чрез която се дава възможност за обновяване на публични и жилищни сгради чрез мерки за енергийна ефективност. А по процедурата „Развитие на туристическите атракции“ и двете общини Трявна и Севлиево са с намерения да кандидатстват за съхранение и популяризиране на своите обекти от национално значение.

Реализацията на дуалното образование ще бъде подкрепена чрез процедура по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще  даде възможност на учениците да придобият практически опит, включително в реална работна среда, което ще ги направи по-конкурентни на пазара на труда и ще улесни техния преход от образование към устойчива заетост.

Събитията в Трявна и Севлиево се проведоха с цел информираност и насърчаване на местната общност за възможностите за развитие с европейско финансиране. Положителен акцент от събитията бе участието на млади хора, завърнали се от чужбина, които желаят да реализират малък частен бизнес и се установят по родните си места.

 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.