През 2015 г. общият брой на нефинансовите предприятия на територията на община Габрово е 3 505, като спрямо 2014 г. броят им се е увеличил с 128 нови предприятия.

Запазват се традиционните водещи отрасли на габровската икономика – машиностроене, инструментална екипировка, мехатроника, електроника, производство на изделия от пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и други.

Структурата на малките и на средните предприятия с годишен оборот над 10 хил. лв. през 2015 г. е следната: 9 големи фирми с над 250 заети лица, 43 средни фирми с 50 до 249 заети, 216 малки фирми със заетост от 10 до 49 души и 3237 микропредприятия.

Наблюдава се ръст в произведената бруто продукция през 2015 г., където тя възлиза на 854 млн. лв. спрямо 745 млн. лв. през 2011 г. Най-голям дял има произведената бруто продукция в преработващата промишленост.

През 2015 г. около 60% от предприятията в община Габрово са на печалба.

Нарастват инвестициите в дълготрайните материални активи, като през 2015 г. те са в размер на близо 75 млн. лв. спрямо 63 млн. лв. през 2014 г. Инвестициите са ориентирани основно в технологична модернизация, иновации, енергийна ефективност на производствените помещения, както и в ново, ниско енергоемко, производствено оборудване.

Преките чуждестранни инвестиции в община Габрово възлизат на близо 70 млн. евро. към 31 декември 2015 г.

Заетите лица през 2015 г. са  19 655.

* Данните са предоставени от Националния статистически институт през м. март 2017 г.