1. Описание на правомощията на Кмета на Община Габрово и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Община Габрово:

Правомощия - текст

Устройствен правилник - pdf

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове:

Заповеди на кмет - pdf, doc

Обяви по ЗУТ - текст, pdf

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Габрово - уеб страница

4. Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Ред за достъп - текст

5. Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на  Община Габрово и Вътрешни правила за организацията  на административното обслужване в  Община Габрово:

Устройствен правилник - pdf

Вътрешни правила за организацията  на административното обслужване - pdf

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността:

Управленска програма 2011-2015 - текст, doc

Програма за управление на Община Габрово 2015-2019 - pdf

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО 2005 – 2013 - pdf

Отчет за изпълнението на общинския план за младежта за 2015 г.  - pdf

Общински план за младежта за 2016 г.  - pdf

Програма за развитие на туризма на територията на Община Габрово през 2016 г. - pdf

Програма за развитие на туризма на територията на Община Габрово през 2015 г. - pdf

Стратегия за развитие на културата ( 2014-2024 ) - pdf

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Габрово - pdf

Приложения към "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Габрово" - zip

Общинска програма за закрила на детето в община Габрово за 2016г. - pdf

План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2017г. - pdf

План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2016 г. - pdf

План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2015 г. - pdf

Стратегия 2011-2016 - rar

Програма за опазване на околната среда на Община Габрово, за период 2016-2020г. - текст, pdf, xls

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - текст, pdf, doc, xls, карти

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

Отчет 2017 - zip

Бюджет 2017 - pdf

Проект на бюджет 2017 - текст, pdf

ГФО на Община Габрово за 2015 - pdf

Отчет 2016 - rar, zip

Отчет 2015 - rar

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 - zip

Бюджет 2015 - pdf

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки -

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г. - уеб страница

9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта - 

Общински съвет - проекти за наредби - текст, pdf, doc

10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството - 

Заповеди на кмет - pdf, doc

11. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията -

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в Община Габрово, утвърдени със Заповед № 2384/22.11.2016 г. на Кмета на Община Габрово - pdf

Ред за достъп - текст

Заявление за достъп до обществена информация - doc

12. Обявления за конкурси за държавни служители -

Кариера - текст, pdf

13. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - 

Декларация по ЗПУКИ - pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, Т. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - pdf

14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му:

Списък на категориите информация, подлежаща на класифицирана като служебна тайна за Община Габрово

15. Информация  по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за достъп до обществена информация - 

www.gabrovo.bg - уеб страница

16. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация - 

Oтчет ЗДОИ - 2009 г. - doc

Oтчет ЗДОИ - 2010 г. - doc

Oтчет ЗДОИ - 2011 г. - doc

Oтчет ЗДОИ - 2012 г. - doc

Oтчет ЗДОИ - 2013 г. - doc

Oтчет ЗДОИ - 2014 г. - doc

Oтчет ЗДОИ - 2015 г. - doc

17. Друга информация, определена със закон - 

www.gabrovo.bg - уеб страница

18. Административни услуги -

Стопански услуги - текст, doc

Гражданско състояние - текст, pdf, doc

Технически услуги - текст, doc

Общинска собственост - текст, doc

Екология - текст, doc

Местни данъци и такси - текст, pdf, doc

Проверка на местни данъци и такси - уеб страница

Електронни административни услуги на Община Габрово - уеб страница

Селско стопанство - текст, doc

19. Общински детски заведения -

Детски заведения - текст, pdf

20. Проекти на Община Габрово -

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ

21. Регистър - въвеждане в експлоатация - текст

22. Регистър - технически и енергийни паспорти - текст

23. Регистър - строителни разрешения - текст

24. Регистър - общински предприятия - текст

25. Регистър на минималните и държавните помощи - ОБЩИНА ГАБРОВО - текст

26. Регистър - общинска частна собственост - текст

27. Регистър - общинска публична собственост - текст