Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от Община Габрово, която не е държавна тайна, нерегламентирания достъп, до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес /чл.26 ал.1 от ЗЗКИ/.

1.      Планове, материали, справки, информация и местата за провеждане на мероприятия, на които се разглеждат въпроси, съдържащи класифицирана информация. /на осн. чл.75 от ЗЗКИ/

2.      Данни, относно организацията и техническото оборудване на системите за оповестяване, сигурност и охрана на Община Габрово./ на осн. Рздел І, т.2 от Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ/

3.      Съдебни дела и преписки с прокуратурата и следствието, когато включват информация, представляваща служебна тайна./на осн. чл.26, ал.1 от ЗЗКИ/.

4.      Съдебните дела и решения на съда, относно осиновените деца. /на осн. чл.16 от Закона за закрила на детето/.