Обяви по ЗУТ

20 Януари 2017, 16:21

ПУП-ПЗ за част от ПИ 14218.37.36 (с проектен идентиф.14218.37.517) м. Петровото – Чуката ПИ 14218.35.6 по КК на гр. Габрово в кв. Шенини

17 Януари 2017, 10:35

Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 009255 в землището на с. Лесичарка, Община Габрово

16 Януари 2017, 11:09

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПРЗ за част от кв. 32 по плана на гр. Габрово - Северна зона, ІІІ част

13 Януари 2017, 10:45

Одобрен ПУП-ПП за трасе на електропровод в землището на с. Лесичарка, община Габрово

13 Януари 2017, 10:24

Одобрен ПУП-ПР и ПРЗ за ЧИ на ЗРП на част от кв. 2 по плана на с. Думници, Община Габрово

12 Януари 2017, 16:38

ПУП-ПЗ за ПИ 14218.61.31 по кадастралната карта на гр. Габрово, местност „До Рязковци“

12 Януари 2017, 14:30

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 14355.502.10 по кадастралната карта на с. Гайтани, Община Габрово

12 Януари 2017, 14:24

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 7 по плана на с. Орловци

11 Януари 2017, 16:09

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 037015 в землището на с. Златевци, Община Габрово

11 Януари 2017, 14:51

Изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 14218.192.380 по кадастралната карта на гр. Габрово