В първите часове на  международна конференция на тема Индустрия 4.0, в контекста на Платформата за обмен на знания на ЕК бяха представени няколко интригуващи теми, поставящи фокус върху нуждата от дигитална грамотност, повишаване на уменията в работата с изкуствен интелект и цялостно адаптиране както на индустрията, така и на обществеността към темповете на развитие на технологиите.

Доц. д-р инж. Илия Железаров, заместник-ректор на Технически университет – Габрово, представи основните “инфраструктурни инструменти”, които университета използва за реализиране на Индустрия 4.0: Национална пътна карта за научна инфраструктура, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.

Последва презентацията на Мартин Хюмър, старши експерт в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК, който обобщи, че в момента сме в четвъртата индустриална революция, която разширява границите между физическия и дигаталния свят. Той заяви, че от изключително значение е да успеем да „догоним“  бързото темпо, с което дигиталния свят се развива. Индустрия 4.0 води до развитие, което ще позволи постигане на по-устойчиво и по-лакализирано производство. Мартин Хюмър постави акцент върху необходимостта европейският подход да оцени човека, така че ползите от индустрията да бъдат за всички.

Руслан Рахматулин, представител Звено за териториално развитие, Съвместен изследователски център и Европейската комисия, заяви, че има редица предизвикателства, но това което трябва да се случи е да бъдат подпомогнати регионите, за да се изгради връзка помежду им и да се реализират съвместни проекти. От своя страна е много важно регионите да предлагат идеи и да търсят съмишленици за реализирането на своите проекти. Руслан Рахматулин даде за пример текстилните иновации, които са една силна сфера, в която се търсят възможности за решаване на проблемите и стартиране на нови партньорства, които да мотивират хората.

Представителите на EURADA (Европейската асоциация на регионалните агенции за развитие) Антъни Пастор и Томазо Гали споделиха с участниците в семинара развитието на проекта IN4WOOD, поставящ фокус върху дървообработването и мебелната индустрия. Акцент в проекта е необходимостта от квалифицирани кадри в сферата на технологиите, разработването на обучителни материали и адаптирана информация, които да бъдат разпространявани към служителите в целевите индустрии. Антъни Пастор презентира и  проекта oasis, чиято цел е да се оптимизира подкрепата, която териториалните агенции за развитие могат да предложат на компаниите в регионите, включително юридическа подкрепа, възможности за финансиране, маркетингови консултации.

Накъде ще продължи пътя си Европейския съюз - с този въпрос презентацията си започна Иван Иванов, директор дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет. Г-н Иванов отбеляза, че за съжаление в момента се сблъскваме с много предизвикателства, които са стояли пред страната ни и преди 7 години. Въпреки окуражителните тенденции, имаме доста трудности, които се дължат на социални и демографски проблеми. Тези проблеми са валидни не само за България, но и за целия регион. Именно в тази връзка сериозни предизвикателства има пред образованието, здравеопазването и икономиката. Г-н Иванов подчерта, че изключително важен е  човешкият ресурс – липсата на квалифицирани кадри е осезаема, а това предполага много сериозни решения и много сериозен ангажимент да се направят нужните промени. Има много добри примери в тази посока, но трябва да се надгражда още. От особено значение е и смяната на фокуса – не толкова върху инфраструктура, а върху образование и дигитализацията.

Г-н Иванов говори и за нарастващите междурегионални различия и получаващият се дисбаланс между големите градове и малките населени места, за да се решат тези проблеми е важно те да се адресират комплексно, да се инвестира в образование, здравеопазване, дигиталицация, да се вземат непопулярни решения, да се търсят инвестиции в икономическата инфраструктура.

Във финала на първия панел Мартин Дановски, председател на управителния съвет на Фонда на фондовете, представи възможностите на финансовите интервенции и инвестиционните политики. Той подчерта, че ключово значение за развитието на България има стимулирането на местната индустрия, за което е нужна устойчива комбинация между публични и частни средства. Възможността е да частният капитал да бъде увлечен – не само като финанси, но и като експертиза, тъй като това носи голяма ефективност и ясен фокус към резултата. Г-н Дановски заяви, че ефектът от реализацията на финансовите инструменти е висок. Той сподели информация за предстоящите възможности на Фонда за технологичен трансфер, който към момента не съществува към момента в България, но се очаква това да се случи през първото четиримесечие на следващата година. Този фонд ще бъде ключов по отношение възможността по-голяма част от инициативите, инвестициите в иновации и дигитализация да бъдат подкрепени. Това е фонд който де донесе доста за комесиализацията на научните изследвания.

За повече подробности може да видите презентациите от събитието:

Доц. д-р инж. Илия Железаров, заместник-ректор на Технически университет – Габрово.

Мартин Хюмър, старши експерт в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК.

Руслан Рахматулин, представител Звено за териториално развитие, Съвместен изследователски център и Европейската комисия.

Антъни Пастор и Томазо Гали, представители на Европейската асоциация на регионалните агенции за развитие (EURADA).