Инвестираме във вашето бъдеще!
www.bgregio.eu


На 19 ноември 2010 г. в Габрово се проведе официална пресконференция във връзка с проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009/001 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Присъстваха кметът на Община Габрово Николай Сираков, екипът на проекта, представители на строителни и неправителствени организации, заинтересовани лица.

Символична първа копка на обекта - свлачище на улица „Топлеш” в град Габрово, направиха министър Томислав Дончев, кметът Николай Сираков и управителят на фирмата-изпълнител инж. Йовчо Спасов.

Така бе даден старт на проекта, чиито строително-монтажни работи трябва да приключат за 144 дни.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.