"Ще предложа на Общинския съвет решение, което цели да върне в ръцете на габровци целия Централен пазар и да позволи създаването на съвременен пазар в центъра на града", заяви кметът на Габрово Таня Христова във връзка дългогодишните съдебни спорове между Общината и дружество „Пазари“.

На предстоящото заседание на местния парламент кметът на Габрово ще внесе за обсъждане предложение, с което цялата територия за общински пазар в центъра на града може да стане собственост на Общината и тя да оперира самостоятелно с нея, като осигури и подходящи условия за функциониране на пазара в хода на предстоящата му модернизация.

Предложението за решение на дългогодишните спорове с „Пазари“ АД идва в период, в който Общината подготвя конкретните инвестиционни решения за изграждането на нов пазар, на мястото, което габровци познават, и е възможност ограничените площи и пространства, с които тя разполага в тази зона да се разширят и допълнят.

Като резултат от споровете с „Пазари“ АД, дружеството е осъдено да заплати на Община Габрово обезщетения за използване на общински терени, по няколко съдебни дела, на обща стойност 125 794 лв. Едновременно с това на територията на Централния пазар дружеството е собственик на поземлен имот от 417 кв.м със сграда върху него, както и на още три павилиона, слънцезащитното съоръжение и 90 броя метални конструкции за щандове.

След преговори между „Пазари“ АД и Община Габрово, за уреждане на финансовите взаимоотношения, е обсъдена възможността Общината да придобие собствеността на дружеството, в рамките на терена за пазар. За целта се предлага да се извърши прихващане на дължимите от „Пазари“ АД обезщетения и с тях да се придобие част от собствеността на дружеството, а останалата част да бъде купена.

Цената на поземления имот със сградата върху него е 215 000 лв., а на съоръженията и конструкциите - 65 000 лв. След прихващането на дължимото от страна на „Пазари“ АД, Община Габрово може да придобие посочената собственост на Централния пазар за 154 000 лв.

Ако местният парламент даде зелена светлина на предложението на Таня Христова, Общината ще стане собственик на цялата територия на Централния пазар.

Тя вече започна серия от стъпки за създаване на изцяло ново комплексно решение за градски пазар. През 2018 г. там бяха премахнати метални конструкции и търговски маси в лошо състояние, а след решения на Общинския съвет, през 2020 г. бяха придобити два имота, две години по-късно бе отчужден имот и изграден паркинг, обслужващ пазара, а през 2023 г. бе придобит имот, който да разшири параметрите на ул. „Еким Цанков“. В ход е процедура за изработване на идейна концепция за обемно-пространствено решение за пазар, а изготвянето на инвестиционен проект за нов Централен пазар е предвидено в бюджета за 2024 г.

 

Дружеството „ПАЗАРИ“ АД е създадено, като акционерно дружество, между Общинското дружество „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД и „МОНД КОМЕРС“ ООД, след Решение № 141/20.09.2001 г. на Общински съвет Габрово.

Община Габрово се включва в учредяването на дружеството „ПАЗАРИ“ АД с цялото имущество на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД.

С апортирането на имуществото на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД в капитала на „ПАЗАРИ“ АД, са прехвърлени всички активи, в това число търговски маси и павилиони, като обаче земята, върху която са поставени тези активи, не е обект на апортната вноска и същата е общинска собственост.

За обезпечаване на данъчни задължения на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД на 12.07.2002 г. е наложен запор на акциите му в „ПАЗАРИ“ АД от страна на НАП.

Във връзка с изискуеми парични задължения по търговски сделки и публично-правни задължения в размер на 167 000 лева без никакви приходи е взето Решение № 11/28.01.2010 г. на Общински съвет Габрово да се започне производство по несъстоятелност на дружеството.

С продажбата на акциите на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД в „ПАЗАРИ“ АД от страна на назначения синдик, Община Габрово приключва участието си в акционерното дружество.

 

Събитието на годината в областта на културата- Габрово’2023 ще бъде обявено на 12 март
11 март 2024
Магична среща „Златна котка“ събира световни имена на илюзинното изкуство в Габрово
12 март 2024