„Местните власти имат изключително важна роля за намаляване влиянието на климатичните промени. Ние не сме само част от веригата, а трябва да участваме във всички етапи за намирането на решения.“

Това заяви кметът на община Габрово Таня Христова по време на участието си в семинара „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“. Той се проведе на 4 април 2023 г. в столичния хотел „София Балкан палас“. 

Целта на събитието бе да запознае представителите на местните и регионалните власти с прилагането на стратегии за адаптация към измененията на климата и да бъде стимулиран обменът на добри практики между градовете и регионите.

Зеленият пакт очертава стъпките, с които трябва да се ангажираме. Вече е критично важно какво ще предприемем в отговор на климатичните предизвикателства.“, подчерта Таня Христова, като наблегна върху нуждата от добре обмислени, всеобхватни и последователни действия за намаляване на негативните въздействия от промените в климата. Тя посочи, че Габрово подхожда комплексно към прилагането на зелени политики в различни сфери на дейността си: управление на отпадъците, енергийна ефективност, мерки за подобряване чистотата на атмосферния въздух, развитие на градската среда и зелената система.

Като национален посланик на България в Споразумението на кметовете и председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Комитета на регионите Таня Христова отбеляза, че Габрово е сред 100-те града в Европа, декларирали готовност да постигнат въглеродна неутралност. През 2021 г. Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“, а миналата година бе приет и План за действие на общината за устойчива енергия и климат до 2030 г.

„Приключихме с инвентаризацията на публичните сгради и имаме конкретни данни за нужните икономии на парникови газове в следващите години. Това може да служи и като ориентир за партньорските организации, за бизнеса и гражданите в каква посока да насочат усилията си.“, съобщи кметът. Тя акцентира върху няколко от мащабните проекти за устойчиво развитие, които съчетават собствен, национален и европейски ресурс.

В областта на управлението на отпадъците Габрово от няколко години прилага двукомпонентен модел за разделно събиране. „Този подход вече е получил подкрепа и от гражданите, и от различни компании, което е важно за разширяването на спектъра от рециклируеми суровини, чието разделно събиране планираме да въведем.“, каза Таня Христова. По темата за енергийната ефективност тя отбеляза, че са напълно обновени всички образователни институции в общината, Габрово е първият град, инвестирал в изграждането на пасивна сграда на детска градина, както и една от малкото общини, в които функционира Център за енергийна ефективност за информираност на гражданите.

Според габровския кмет важна отговорност на общините в инвестиционния процес е добрата координация с водоснабдителните и енергоразпределителните дружества, с комуникационните фирми, както и с всеки, чиято работа засяга публичната инфраструктура. „От изключително значение за успеха на всички инициативи е и работата с хората и тяхната инициативност. Иновациите в зелените политики ще носят успех на онези, които ги прилагат, затова е важно да бъдем заедно в желаната трансформация, за да покажем, че България може!“, призова Таня Христова.

Ключови участници в семинара бяха още заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, заместник-кметът на Столична община Десислава Билева, изпълнителният директор на Националния доверителен екофонд Ирена Пенчева, директорът на дирекция „Екология“ в Община Пловдив Вяра Колева и ръководителят на енергийния офис на Община Бургас Ивайло Трендафилов. Форумът бе организиран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Презентация на Община Габрово

*По материали на НСОРБ

Дни на кариерата в ТУ - Габрово - възможност за кариерно ориентиране
6 април 2023
Дари в помощ на зависимите - всеки живот е важен!
7 април 2023