Местния парламент подкрепи изразеното от кмета на Габрово отрицателно становище относно Инвестиционно предложение от „Грийн газ“ ЕООД за „Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД.

В становището са посочени редица неясноти по отношение на съществени технически параметри от предложението, които са от изключителна важност и касаят прогнозни годишни количества на входящ/изходящ материал, времето през което ще се извършва сушенето (целогодишно или в отоплителния сезон), потребителите на изсушеният продукт, типът на транспортните ленти и др.

Не са посочени изчерпателно горивата, които ще бъдат сушени, поради което не става ясно дали се имат предвид само въглищата от Маришкия басейн, които са с високо пепелно съдържание – 45% и висока влажност 60%, и дали няма да се използват и други, като например, „модифицирани горива, получени от отпадъци (RDF) или твърди горива с друг произход.

В инвестиционното предложение не са посочени мерки за входящ контрол, гарантиращи, че в предвидената за изграждане инсталация няма да се извършва третиране (сушене) на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, включително с последващо изгаряне в горивната инсталация на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД.

В становището на кмета се съдържат още редица основателни съображения за наличието на риск от отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, независимо че в Инвестиционното предложение е посочено, че се очаква „незначителна промяна на очакваните концентрации на замърсители в приземния слой на атмосферата“.

В допълнение, според Общинният съвет, всяко Инвестиционно намерение следва да бъде съобразено с местните стратегически документи и поетите ангажименти за опазване на околната среда и съхраняване на човешкото здраве, а именно:

  • Габрово е член на Конвента на кметовете от 2013 г. ( с Решение № 129/25.07.2013 г. на Общински Съвет – Габрово) и е един от 100-те града, включени в мисията на Европейската комисия за постигане на климатична неутралност до 2030 г. Кандидатурата на Габрово за участие в Мисията на 100-те климатично неутрални и умни градове е подкрепена от Общински съвет - Габрово (с Решение №5 от 27.01.2022 г.). С участието си в Мисията, Габрово се ангажира да ограничи емисиите парникови газове чрез трансформация във всички сектори и повишена информираност на гражданите за климатичните промени и адаптацията към тях.

 

  • През 2022 г. е приет План за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г. (с Решение № 16/24.02.2022 г. на Общински съвет - Габрово). В плана са представени мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, и намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % до 2030 г., спрямо нивата от 2008 г. Една от основните мерки е ограничаване на употребата на високоемисионни твърди горива.

 

  • През 2022 г. е приет и План за интегрирано развитие на Община Габрово 2021 – 2027г. ( с Решение № 96/30.06.2022 г. на Общински Съвет – Габрово). Той определят няколко приоритета за развитие на територията, първият от които е „Околна среда, климат и енергия, устойчиво развитие“. Към този приоритет в документа са заложени няколко ключови за опазване на околната среда мерки, сред които „Стимулиране използването на отопление, което не е базирано на твърди горива, увеличено използване на възобновяеми енергийни източници“.

Във връзка със всички изложени съображения и в защита на обществения интерес, със свое решение Общински съвет Габрово се подкрепи изразеното отрицателно становище по Инвестиционно предложение от „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД и задължи председателя на местния парламент да изпрати това решение на РИОСВ - Велико Търново, за предприемане на действия по компетентност.

 

Приеха Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово
23 февруари 2023
Даница Янакиева става член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“
24 февруари 2023