По предложение на кмета Таня Христова общинските съветници на Габрово приеха Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово. До момента общината не е разполагала с нормативен документ, който ясно и точно да регламентира такава дейност, а в последната година се наблюдава увеличаване на случаите на лица, подали заявления за отпускане на еднократна помощ, за лечение и/или задоволяване на медицински потребности. Това е основният мотив за предложението, като целта на систематизираните правила е да се въведе единен подход, който да осигури обективно разпределяне на финансови средства за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на жители на община Габрово. Финансовите средства за отпускане на еднократни помощи се осигуряват от бюджета на Община Габрово за съответната календарна година, а максималният размер на помощта за едно подпомагано лице е до 5 000 лв.

В разработените правила са посочени критериите, на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, за да имат право на еднократна финансова помощ, редът и начинът на отпускането ѝ, необходимите документи, както и контролът по изпълнение на същите. Правилата са прецизирани от междуинституционална работна група с представители на Община Габрово, РЗОК, РЗИ, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“ и Регионална дирекция за социално подпомагане, която да прецизира и детайлизира изготвения материал.

Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД, с финансовата подкрепа на Община Габрово, бяха приети от Общински съвет - Габрово
23 февруари 2023
Общинският съвет подкрепи отрицателното становище на Кмета на Габрово по инвестиционно предложение за сушене на твърди горива в Топлофикация - Габрово
23 февруари 2023